Stanowisko Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w sprawie uruchamiania odwiedzin w szpitalu

Zasady przebywania na terenie szpitala osób trzecich podczas pandemii COVID-19

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 16.06.2021 dotyczącej przebywania  w szpitalu osób drugich tj. Odwiedzający, osoby towarzyszące ciężarnym przy porodach fizjologicznych, opiekunowie niezbędni z pacjentami poniżej 18 roku życia, przedstawiciele medyczni, proponuję ustalenie zasad pobytu w/w osób.

I. Zasady respektowania Praw Pacjenta w zakresie odwiedzin pacjentów:

1. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta hospitalizowanego należy niezwłocznie powiadomić rodzinę, standard nr QP-PP/11 oraz ustalenie terminu wizyty z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego:

- Na obecnym etapie pandemii proponujemy umożliwienie odwiedzin pacjentów będących w stanie terminalnym oraz objętych opieką medyczną powyżej 7 dni.

- odwiedziny będą odbywać się według harmonogramu prowadzonego indywidualnie w oddziałach, z uwzględnieniem poniższych zasad:

- zaleca się aby osoba odwiedzająca ( tj. z wyjątkiem odwiedzin u pacjentów w stanie terminalnym) miała udokumentowany pełny cykl szczepień przeciwko COVID 19 oraz musi uzgodnić z lekarzem prowadzącym termin odwiedzin ( harmonogram odwiedzin),

- Odwiedziny odbywać się będą w godzinach wyznaczonych przez Kierownika/ Lekarza prowadzącego/ pielęgniarkę koordynującą oddziału tak, aby nie kolidowały z postępowaniem diagnostyczno- terapeutycznym oraz posiłkami,

-jednoczasowo dopuszcza się w oddziale odwiedziny osób bliskich u 1 pacjenta, pacjenta odwiedza jednoczasowo 1 osoba,

- czas odwiedzin nie powinien przekroczyć 30 min,

- osoba odwiedzająca jest zobowiązana do higieny rąk przed i po odwiedzinach oraz wypełnienia ankiety epidemiologicznej i pomiaru temperatury przed odwiedzinami, ankietę udostępnia i pomiaru dokonuje pielęgniarka oddziału,

- jeśli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia pacjenta i możliwości organizacyjne oddziału odwiedziny powinny mieć miejsce poza salą pacjenta, w pomieszczeniu/ miejscu,   w którym nie przebywają inni pacjenci,

- osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana( jeśli jest to możliwe ze względów medycznych) w czasie odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę medyczną zakrywającą nos i usta.

- Jeśli odwiedziny mają miejsce w sali, na której przebywają inni pacjenci osoba odwiedzająca

zakłada także fartuch fizelinowy, razie potrzeby osoba odwiedzająca otrzyma rękawiczki jednorazowe,

- dla pacjenta osoba bliska może przynieść tylko rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym,

- wychodząc z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje śoo i wyrzuca do kosza na odpady medyczne

- w trakcie odwiedzin osoba odwiedzająca nie może wychodzić poza oddział,

- w sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Dyrektora Szpitala.

II. Porody rodzinne

W związku ze zmniejszoną ilością zachorowań na COVID 19 proponuję przywrócić porody fizjologiczne rodzinne w warunkach bezpieczeństwa epidemiologicznego zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia z 15.07.2020 r:

1. wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej (załącznik),

2. osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki, fartuch fizelinowy, czepek.

3. Rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.

4. Osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie.

5. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

6. Zaleca się aby miała pełny cykl szczepień , aktualne badanie w kierunku zakażenia koronawirusem SARS COV -2 .

III. Osoby niepełnoletnie, niepełnosprawne

1. W przypadku hospitalizacji dzieci oraz osób niepełnosprawnych gdzie wymagany jest opiekun niezbędny należy:

- opiekun wypełnia ankietę epidemiologiczną,

- w razie potrzeby ma wykonany test ,

-przebywa w oddziale z pacjentem z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego jak w rozdziale I, przestrzegając regulamin wewnętrzny oddziału.

IV. przedstawiciele medyczni:

1.Dopuszcza się wejście przedstawicieli medycznych

- po uzyskaniu zgody Dyrektora Zakładu,

-wypełnieniu ankiety epidemiologicznej,

- z zachowaniem reżimu sanitarnego.