OGRANICZENIE ODWIEDZIN PACJENTÓW - aktualizacja

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU POWIATOWYM

SPZOZ NR1 W BEŁŻYCACH

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:

1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba.

2. W sali chorych jednoczasowo mogą odbywać się odwiedziny u jednego pacjenta.

3. Czas odwiedzin:

- osoby z udokumentowanym pełnym cyklem szczepień przeciw SARS COV 2 lub po przebyciu zakażenia wirusem SARS-coV-2- do 30 min,

- osoby bez udokumentowanego pełnego cyklu szczepień które Uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS COV2, wykonanego na 48 godz. przed planowaną wizytą, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u której minęło od 11 do 180 dni od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego - do 15 min.

4. Termin odwiedzin pacjentów ustalany jest telefonicznie z pielęgniarką dyżurną oddziału.

5. Wymagana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta).

6. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnej dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego oraz wypełnienia ankiety epidemiologicznej i pomiaru temperatury przed odwiedzinami, ankietę udostępnia i pomiaru dokonuje pielęgniarka oddziału.

8. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego, w przypadku braku otrzymuje od personelu oddziału.

9. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.

10. Po wejściu na Oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce. W przypadku odwiedzin pacjentów będących nosicielami drobnoustrojów alarmowych, nie będących w ostrej fazie choroby, odwiedzający powinien nałożyć jednorazowy fartuch fizelinowy otrzymany od personelu oddziału. Przed wyjściem z Oddziału usuwa go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.

11.Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.

12. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk. ( tylko w przypadku osób z udokumentowanym cyklem szczepień lub po przebytym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2).

13. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.

Telefony kontaktowe w sprawie odwiedzin:

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY: 81 516 26 36

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY: 81 516 26 29

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY: 81 516 26 29

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY: 81 516 26 17

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY: 81 516 26 25

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY: 81 516 26 26

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY: 730 588 905

 

Bełżyce, dnia 20.10.2021r.

 

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

lek. med. Artur Pastwa