Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Bełżycach udziela świadczeń zdrowotnych w rodzajach: leczenia szpitalnego (5 oddziałów z łączną bazą 90 łóżek), rehabilitacji leczniczej (oddział oraz 3 pracownie fizjoterapii), podstawowej opieki zdrowotnej (10 ośrodków zdrowia poz), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (17 poradni specjalistycznych), ratownictwa medycznego (zespół S, P i T), opieki długoterminowej (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z bazą 45 łóżek) mieszkańcom powiatu lubelskiego oraz innym zgłaszającym się osobom.

Jednostka Zakładu - Szpital Powiatowy im. Dr W. Oczki w Bełżycach przechodzi szeroko rozumianą metamorfozę. W 2018r. dokonano gruntownej modernizacji oddziału położniczego i neonatologicznego. Kolejnym etapem zmian w szpitalu postulowanym i długo wyczekiwanym przez środowisko pacjentów i medyków była przebudowa Bloku Operacyjnego. W grudniu 2021r., w obecności Dyrekcji, lekarzy oraz pracowników SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach odbyło się otwarcie zmodernizowanego Bloku Operacyjnego. Pandemia i wymogi epidemiologiczne znacząco zmodyfikowały plany uroczystego otwarcia inwestycji.

Projekt pt. „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo – Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób    Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach”współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Inwestycja pochłonęła 6 227 709,40zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to kwota 2 885 542,91zł. Dotacja z Powiatu Lubelskiego wyniosła 1 500 000,00zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 372 572,00zł. Pozostała część
w kwocie 1 842 166,49 zł została pokryta ze środków własnych zakładu.

Inwestycja ta została zrealizowana od podstaw i obejmowała kompleksowe roboty budowlane oraz prace wykończeniowe. Modernizacja bloku operacyjnego dotyczyła wykonania bloku operacyjnego w nowej lokalizacji z dwoma salami operacyjnymi i salą poznieczuleniową. Wykonano montaż instalacji mediów medycznych (tj. tlen medyczny, sprężone powietrze, podtlenek azotu), odpowiednio do różnych komórek organizacyjnych (interna, położnictwo, neonatologia, izba przyjęć) i pracowni szpitala, a także zamontowano nowoczesną infrastrukturę, tj. rozprężnię gazów i stację sprężarkowni. Wyposażono obiekt w awaryjne źródło zasilania energią elektryczną z funkcją autostartu; wymieniono również windę.

W ramach projektu zakupiono również zestaw artroskopowy, bezprzewodowe aparaty KTG i stanowisko do resuscytacji noworodka, o łącznej wartości 328 tys. zł

Poza projektem zakupiliśmy mobilny inkubator (o wartości 79 898,40 zł), szafy nierdzewne, zainstalowaliśmy także nowe stoły operacyjne podstawowe otrzymane z Agencji Rezerw Strategicznych.

Roboty budowlane rozpoczęto w grudniu 2020 r. a pierwszy zabieg na nowym bloku odbył się 23 grudnia 2021 r.

Nowoczesny blok operacyjny potrzebny jest do realizacji świadczeń operacyjnych dla pacjentów, w tym kobiet rodzących. Zabiegi wykonywane są w ramach planowego leczenia pacjentów w oddziałach chirurgii ogólnej, położniczo-ginekologicznym oraz oczywiście w stanach nagłych. Zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne i ginekologiczne wykonywane są zarówno metodą otwartą, jak i laparoskopową. Rocznie wykonujemy ok. 770 operacji. W ostatnich latach w naszym szpitalu odbywa się ponad 400 porodów rocznie. W 2021 roku, tj. w drugim roku pandemii,odbyło się 467, w tym 226 cięć cesarskich. Łącznie daje to liczbę ok. 1 000 zabiegów rocznie.

W naszym szpitalu wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii oraz ortopedii i są to głównie operacje: pęcherzyków żółciowych, wyrostka robaczkowego, operacje niedrożności jelit z guzami, operacje ostrych zapaleń jamy brzusznej, plastyki przepukliny brzusznej, artroskopie kolan, artroskopie stawu skokowego, operacje barku, cieśni nadgarstka. Natomiast główne zabiegi z zakresu ginekologii to: abrazje, histeroskopie zabiegowe, operacje zapobiegające wysiłkowemu nietrzymaniu moczu z zastosowaniem TOT, czy też laparoskopie operacyjne.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu lubelskiego. Bardzo się cieszymy, że możemy teraz zaoferować pacjentom zabiegi operacyjne w nowych salach operacyjnych, z nowoczesną aparaturą medyczną i wyposażeniem, tym zabudowanym jak i mobilnym. Mikroklimat to powietrze z central wentylacyjnych odpowiednio nagrzewane, nawilżane, filtrowane w filtrach absolutnych heppa. Nad stołami operacyjnymi znajdują się sufity laminarne, umożliwiające liniowyprzepływ powietrza bez zawirowań. Narzędzia i przyłącza mediów rozmieszczone są na kolumnach anestezjologicznych i chirurgicznych. Jedna z sal operacyjnych wyposażona jest w monitor przeglądowy obrazów radiologicznych. W salach operacyjnych znajdują się nowoczesne lampy operacyjne oraz nowe stoły.

Dzięki tej inwestycji znacznie zwiększył się komfort leczonych pacjentów, polepszyły się warunki pracy personelu medycznego. Planujemy, poza podniesieniem jakości, zwiększyć ilości wykonywanych operacji i rozszerzyć zakresy świadczeń zabiegowych, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Będzie to realizacja misji przyświecającej naszemu Zakładowi: ,,Jesteśmy i doskonalimy się dla Was -  Pacjenci”. Po dokonanych pracach Blok Operacyjny spełnia wszystkie standardy wymagane przepisami prawa dla tego typu placówki.

Zapraszamy pacjentów, jeżeli stan zdrowia wymaga operacji dla dalszego życia w dobrej kondycji zdrowotnej, czy też operacja jest konieczna do utrzymania zdrowia i życia, do zabiegów w nowo wyremontowanym bloku operacyjnym z nowoczesną infrastrukturą lokalową oraz aparaturą medyczną najnowszych technologii. Mamy bardzo dobrze wykształconą oraz doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską (lekarze specjaliści, dobrzy operatorzy, pielęgniarki i położne z wieloletnim doświadczeniem, z wykształceniem wyższym oraz kierunkową specjalizacją). Wielu specjalistów operatorów, współpracujących z nami, pracuje także w dużych klinikach i szpitalach wojewódzkich, przenosząc nowoczesne metody leczenia na grunt małego szpitala powiatowego, jakim jesteśmy.

Zapraszamy również mieszkanki powiatu lubelskiego do porodów w gruntownie zmodernizowanym oddziale położniczym, który w październiku 2019r. zajął I miejsce w rankingu Fundacji „Rodzic po ludzku”, prowadzonym przez Dziennik Wschodni.

Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Pan Dariusz Kamiński słowa podziękowania za dofinansowanie inwestycji i owocną współpracę składa na ręce Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego i całego Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Departamentowi Wdrażania EFRR.

Dziękujemy Panu Wojewodzie Lechowi Sprawce i Wydziałowi Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego za akceptację potrzeb i przekazanie zakładowi sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do walki z pandemią Covid -19.

Szczególne podziękowania składamy Zarządowi Powiatu Lubelskiego, dziękujemy Panu Staroście Zdzisławowi Antoniowi, Panu V-ce Staroście Andrzejowi Chrząstowskiemu, Pani Skarbnik Marcie Janeczko i pracownikom działu zdrowia PL za pozytywną współpracę, wsparcie proceduralne i dofinansowanie zadania. Dziękujemy także poprzedniemu Zarządowi Powiatu Lubelskiego, który zainicjował powyższe przedsięwzięcie.

Dziękujemy generalnemu wykonawcy inwestycji - firmie WAMACO Sp. z o.o. za terminowe realizacje zadań, pozytywny dialog w realizacji harmonogramu robót i przy problemach technicznych oraz dobrą jakość robót.

Podziękowania należą się także kadrze zakładu bezpośrednio zaangażowanej w inwestycji: Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego - Panu Januszowi Domżałowi, Kierownikowi Sekcji Remontowo-Technicznej – Panu Ireneuszowi Wójtowiczowi, Głównej Księgowej - Pani Marzenie Czubek, a także kadrze medycznej nadzorującej pracę szpitala w trakcie wykonywania robót budowlanych, Arturowi Pastwie Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej, Renacie Tarkowskiej – Pielęgniarce Naczelnej oraz Ewie Kurek – pielęgniarce epidemiologicznej.

Serdecznie dziękujemy Pracownikom szpitala i sekcji technicznej, którzy angażowali się i wykonywali zadania: utrzymania ruchu komórek medycznych, utrzymania czystości i reżimu sanitarnego, przenosin wewnętrznej infrastruktury podczas kolejnych etapów inwestycji a także dokonali przeniesienia i odpowiedniego rozmieszczenia sprzętu i wyposażenia do końcowego efektu - uruchomienia nowego bloku operacyjnego.