Uroczystość poświęcenia i oddania do użytkowania ambulansów medycznych typu „S” i „P” zakupionych dla Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

W dniu 14 lutego 2020r. odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytkowania dwóch ambulansów medycznych typu „S” i „P” zakupionych dla Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Zakupione pojazdy, to nowoczesne ambulanse medyczne z aparaturą stosującą nowe technologie w medycynie ratunkowej. Ambulans specjalistyczny ,,S” posiada urządzenie do automatycznego masażu serca, defibrylator z transmisja EKG, respirator, nowoczesne nosze z transporterem o udźwigu 250 kg. 

Pojazdy kosztowały łącznie 869.000 zł. Dotacja w wysokości 772 500, 00 zł na ten cel pochodziła z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z budżetu Powiatu Lubelskiego w wysokości 80 000,00 zł.

Dyrektor SP ZOZ NR 1 w Bełżycach Dariusz Kamiński szczególne słowa podziękowania za udzielone wsparcie przekazał Posłowi, byłemu Wojewodzie Lubelskiemu - Przemysławowi Czarnkowi, który rozumie znaczenie niezawodności funkcjonowania ratownictwa medycznego, dostrzega problemy w tym zakresie i udzielił dotacji na zakup dwóch nowych ambulansów, Staroście Lubelskiemu Zdzisławowi Antoniowi, Wicestaroście - Andrzejowi Chrząstowskiemu oraz Zarządowi Powiatu w Lublinie za wspieranie działań i udzielanie dotacji, Dyrektorowi Wydziału Finansów i Certyfikacji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Beacie Niemczyk za wielkie zaangażowanie i poparcie naszej sprawy dotacyjnej, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Agnieszce Kowalskiej - Głowniak za pomoc w działaniach związanych      z przekazaniem dotacji. Dyrektor podziękował również pracownikom SP ZOZ nr 1 w Bełżycach za zaangażowanie w działania logistyczne, przeprowadzenie procedury przetargowej i rozliczenie dotacji.

Załoga Działu Ratownictwa Medycznego przy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, to pracownicy o wysokich kwalifikacjach, działają w rejonie operacyjnym RO 06/01 lubelskim, w obszarze miasta i gminy Bełżyce, gminy Borzechów, Niedrzwica Duża i Wojciechów. Czasem ambulanse dysponowane są również do Poniatowej, Chodla, Opola Lubelskiego. Rocznie wykonują ok 3200 wyjazdów do wypadków, zdarzeń, urazów.

Stare ambulanse, które zakupione zostały w 2009 roku z dużym przebiegiem często ulegały awariom, trzeba było je pilnie naprawiać i wynajmować pojazdy zastępcze. W takich sytuacjach trudno było zapewnić ciągłość realizacji świadczeń ratownictwa medycznego, utrzymać parametry mediany i maksymalnego czasu dojazdu. Koszty napraw, wynajmu, holowania były bardzo wysokie.

Nowe ambulanse przeznaczone będą wyłącznie do obsługi systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, usprawnią jego funkcjonowanie, zapewnią niezawodność dojazdów do miejsc wezwania i transportów pacjentów do SOR, Izb przyjęć oraz specjalistycznych oddziałów szpitalnych, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszych obszarów działania i obszarów z nimi sąsiadujących.