logo

Działalność i rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w latach 2004-2013

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu w Lublinie, którą podjęto z inicjatywy Starosty Powiatowego w Lublinie, Pana Pawła Pikuli, oraz pozostałych członków ówczesnego Zarządu Powiatu. Zakład powstał poprzez wydzielenie przychodni specjalistycznych, ośrodków zdrowia (podstawowej opieki zdrowotnej) i ratownictwa medycznego ze struktur ówczesnego SP ZOZ w Bełżycach. Nowy podmiot otrzymał mienie, ale także część długów poprzednika. Założono, że tak utworzony zakład uzyska samodzielność finansową, da gwarancję zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla ludności i będzie realizował cel główny: utrzymanie i polepszenie standardu realizowanych świadczeń medycznych, a w szczególności modernizacji przestarzałej i zaniedbanej bazy lokalowej i sprzętowej przeznaczonej dla mieszkańców miasta i gminy Bełżyce, gmin Niedrzwica Duża, Wojciechów i Borzechów.

 

      Świadczenie usług medycznych w zakładzie rozpoczęto z dniem 1 lipca 2004 r. Dyrekcja zakładu, przystępując do realizacji wytyczonego celu, określiła cele szczegółowe:

  • Prowadzenie kolejno modernizacji i generalnych remontów budynków i ich otoczenia w podległych jednostkach organizacyjnych;
  • Zakupy brakującego lub zużytego sprzętu medycznego, a także wysokospecjalistycznej aparatury medycznej;
  • Sukcesywne polepszanie warunków pracy dla pracowników zakładu, w tym szczególnie podnoszenie poziomu ich wynagrodzeń;
  • Spłata przejętych zobowiązań;
  • Rozszerzanie zakresów świadczeń medycznych dla pacjentów oraz stwarzanie warunków ich kompleksowości w głównych jednostkach organizacyjnych zakładu.
  • Dążenie do uzyskania indywidualnych rentowności poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu;
  • Realizacja w/w celów z własnych przychodów, a celów dotyczących działań inwestycyjnych także z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych lub innych dotacji.

        

Pierwsze lata działalności były okresem bardzo trudnym. Należało utrzymać posiadane zakresy umów z NFZ, usprawniać, a nawet stwarzać właściwe warunki do ich realizacji. Spłacać przekazane, po powstaniu zakładu, zobowiązania finansowe wobec pracowników i dostawców. Te zadania zostały zrealizowane w całości na przestrzeni 2004-2006 roku i zakład od 2007 r. nie posiadał już zaległych zobowiązań. Ponadto udało się uzyskać dofinansowanie w ramach lubelskiego ZPORR i przeprowadzić modernizację Przychodni Zdrowia w Bełżycach, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Dużej i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szczuczkach.

Na początku roku 2007 uruchomiono w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy Dużej Pracownię fizjoterapii i rozpoczęto wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów. Także w tym roku na terenie Przychodni Specjalistycznej w Bełżycach zainstalowano nowoczesny aparat RTG i uruchomiono własną pracownię. W 2008 roku, uruchomiono w Poradni Specjalistycznej w Bełżycach Poradnię kardiologiczną, a następnie, w roku 2009, zakupiono wysokiej klasy aparat USG z obrazowaniem 3D/4D, Dopplerem kolorowym, echem serca i rozpoczęto wykonywanie nowych zakresów badań diagnostycznych na miejscu. Od II półrocza 2009 r. rozpoczęto wykonywanie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej POZ. Zwiększyły się ilości wykonywanych świadczeń medycznych.

W okresie, od 2007 do 2009 roku, zakład przeprowadził wiele remontów i modernizacji pomieszczeń i budynków, którymi objęto: Przychodnię Specjalistyczną w Bełżycach, Ośrodek Zdrowia w Palikijach (generalny remont), Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej.

W 2009 zrealizowano projekt pt. „Zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem dla zespołu Specjalistycznego RM SP ZOZ nr 1 w Bełżycach obsługującego Powiat Lubelski” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zakupiono nowoczesny ambulans medyczny z pełnym specjalistycznym wyposażeniem. Następnie zakład nabył drugi nowy ambulans dla zespołu „P”, w tym działaniu wsparcia udzieliły gminy Bełżyce, Niedrzwica Duża, Borzechów i Wojciechów łącznie na kwotę 54 tys. zł.

W roku 2011, w ramach projektu pt. „Poprawa standardu i zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach” z RPO WL na lata 2007-2013, wykonano remont i modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krężnicy Okrągłej i wdrożono Zintegrowany Informatyczny System Medyczny w całym zakładzie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że osiągnięto tak wiele tylko dzięki zaangażowaniu całej załogi, która pracując w trudnych realiach potrafiła wykorzystać własny potencjał i możliwości. Te atuty leżały u podstaw kolejnej, decyzji, jaka została podjęta na szczeblu Rady Powiatu Lubelskiego. Uchwałą Nr XII/108/2011 Rady Powiatu Lubelskiego z dnia 30 listopada 2011 r., z dniem 3 kwietnia 2012 r. włączono do struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki SP ZOZ w Bełżycach. SP ZOZ nr 1 w Bełżycach ponownie został obciążony balastem zobowiązań i rezerw na zobowiązania, tym razem przejętego Szpitala w wysokości 17, 2 mln zł. Aktywa, które przejął wynosiły 9,2 mln zł, pracownicy przeszli do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bełżycach na mocy art. 23’ Kodeksu pracy. Przejęty „Szpital – ZOZ” posiadał w swojej strukturze oddziały: chirurgiczny, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczo-noworodkowy, pediatryczny, rehabilitacyjny; zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz niektóre poradnie specjalistyczne, które to weszły jako jednostki lub komórki organizacyjne do struktur SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Rok 2012 był bardzo trudnym okresem dla zakładu, ponieważ w tym czasie przejął on kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowy z kontrahentami, identyfikował i spłacał zobowiązania, integrował niektóre komórki medyczne, dokonywał zamknięcia ksiąg rachunkowych Szpitala oraz wprowadzał aktywa i pasywa do ksiąg rachunkowych SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach. Do końca roku 2012 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach zmniejszył przejęty dług o kwotę 3,9 mln zł.