Modernizacja bloku operacyjnego w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach

 

Oficjalne otwarcie Pracowni Fizjoterapii mieszczącej się w Górze 1.

W dniu 24.02.2021 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Pracowni Fizjoterapii mieszczącej się pod adresem Góra 1 w gminie Bełżyce. W uroczystości udział wzięli między innymi:

Wicestarosta Lubelski – Andrzej Chrząstowski, Burmistrz Bełżyc – Ireneusz Łucka oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach – Dariusz Kamiński Kierownik, Działu Administracyjno – Gospodarczego w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach - Janusz Domżał, p.o. Kierownika Pracowni Fizjoterapii - Tomasz Stępniak oraz pracownicy Pracowni Fizjoterapii w Górze 1.

W wyremontowanym budynku pacjenci mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych   z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu medycznego.

Pracownicy nowo otwartej pracowni będą wykonywali wielokierunkowe zabiegi:

  • HYDROTERAPIA;
  • KINEZYTERAPIA (indywidualna praca z pacjentem, PNF, mobilizacja, ćwiczenia czynne, czynno - bierne, czynne z oporem, w odciążeniu);
  • ELEKTROTERAPIA (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, TENS, stymulacje);
  • ULTRADŹWIĘKI;
  • ŚWIATŁOTERAPIA (Laser, Sollux);
  • MASAŻE LECZNICZE (ręczny, limfatyczny, mechaniczny);
  • MAGNETOTERAPIA;
  • KRIOTERAPIA (ciekły azot).

Pracownia Fizjoterapii w Górze jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00.

Na zabiegi można zapisywać się osobiście w placówce lub pod nr tel: 733-554-404.

 

2019 - Inwestycje i remonty

 Prezentacja multimedialna

 

 

Zdjęcia z uroczystości

 

 

 

Akredytacja 2018 - uroczystość 

 

 

Uroczystość zakończenia działań modernizacyjnych w Oddzialach
Położniczo-Ginekologicznym i Neonatologii 

 

 

 WOZ Radawczyk Remont 

 

 

 POZ 

 

 

 Administracja 

 

 

Szpital 

 

 

 Diagnostyka

 

 

 Ratownictwo 

 

 

 Remont Kotłowni Bednarska 

 

 

Prezentacja 10-lat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

 

 

Historia i rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej numer 1 w latach 2004 - 2014. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej numer 1 w Bełżycach został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu w Lublinie, którą podjęto z inicjatywy Starosty Powiatowego w Lublinie Pawła Pikuli oraz pozostałych członków ówczesnego zarządu powiatu. Zakład powstał poprzez wydzielenie przychodni specjalistycznych, ośrodków zdrowia podstawowej opieki zdrowotnej i ratownictwa medycznego ze struktur ówczesnego SP ZOZ w Bełżycach. Kierowanie zakładem powierzono Dariuszowi Kamińskiemu. Nowy podmiot otrzymał mienie oraz część zobowiązań poprzednika. Pracownicy przeszli do niego na zasadzie artykułu 23' KP.

Założono, że tak utworzony Zakład uzyska samodzielność finansową ,da gwarancję zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla ludności i będzie realizował cel główny: utrzymanie i polepszenie standardów realizowanych świadczeń medycznych, a w szczególności modernizację przestarzałej i zaniedbanej bazy lokalowej oraz sprzętowej przeznaczonej dla mieszkańców miasta i gminy Bełżyce, Niedrzwica Duża, Wojciechów i Bożechów. Świadczenie usług medycznych w zakładzie rozpoczęto z dniem 1 lipca 2004 r.. Dyrekcja zakładu przystępując do realizacji wytyczonego celu określiła cele szczegółowe. Realizacja świadczeń medycznych w ramach posiadanych kontraktów. Prowadzenie kolejno modernizacji i generalnych remontów budynków i ich otoczenia w podległych jednostkach organizacyjnych.

Zakupy brakującego lub zużytego sprzętu medycznego, a także wysoce specjalistycznej aparatury medycznej. Sukcesywne polepszenie warunków pracy dla pracowników zakładów w tym szczególnie podnoszenie poziomu ich wynagrodzeń. Spłata przyjętych zobowiązań. Rozszerzenie zakresów świadczeń medycznych dla pacjentów oraz stworzenie warunków ich kompleksowości w głównych jednostkach organizacyjnych zakłada: dążenie do uzyskania indywidualnych rentowności poszczególnych jednostek organizacyjnych Zakładu.

Realizacja wyżej wymienionych celów z własnych przychodów, a celów dotyczących działań inwestycyjnych, także z pozyskanych środków z funduszy unijnych lub innych dotacji. Pierwsze lata działalności były okresem bardzo trudnym. Należało utrzymać posiadane zakresy umów z NFZ, usprawnić, a nawet stwarzać właściwe warunki do ich realizacji.

Spłacać przekazane po powstaniu zakładu zobowiązania finansowe wobec pracowników i dostawców. Te zadania zostały zrealizowane tak, że od 2007 roku SP ZOZ numer 1 w Bełżycach nie posiada już zaległych zobowiązań. Ponadto udało się przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej przeprowadzić modernizację Przychodni Zdrowia w Bełżycach, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Dużej i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szczuczkach. Zakład podjął także wysiłek rozszerzenia zakresu świadczeń ,dostosowując się do potrzeb mieszkańców. Na początku roku 2007 uruchomiono w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Niedzrzwicy Dużej Pracownię fizjoterapii i rozpoczęto wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów.

W Przychodni Specjalistycznej w Bełżycach zainstalowano nowoczesny aparat RTG i uruchomiono własną pracownię. W 2008 roku uruchomiono w poradni specjalistycznej w Bełżycach poradnie kardiologiczną, a następnie w roku 2009 zakupiono wysokiej klasy aparat USG z obrazowaniem 3D 4B, Dopplerem kolorowym, echem serca. Od drugiego półrocza 2009 roku rozpoczęto wykonywanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ. Zwiększyły się ilości wszystkich zakresów wykonywanych świadczeń medycznych. W okresie od 2008 do 2009 roku Zakład przeprowadził kolejne remonty i modernizacje pomieszczeń i budynków. Ośrodek Zdrowia w Palikijach (generalny remont). Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej. W 2009 zrealizowano projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach którego zakupiono nowoczesny ambulans medyczny z pełnym specjalistycznym wyposażeniem.

Następnie zakład nabył drugi ,nowy ambulans dla zespołu "P" . W tym działaniu wsparcia udzieliły gminy: Bełżyce, Niedrzwica Duża, Bożechów i Wojciechów. W roku 2011 w ramach projektu pt. "Poprawa standardu i zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych" realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej numer 1 w Bełżycach z RPO WL na lata 2007 - 2013 wykonano remont i modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krężnicy Okrągłej i wdrożono Zintegrowany informatyczny system medyczny w całym zakładzie. W tym miejscu należy zaznaczyć że osiągnięto tak wiele tylko dzięki zaangażowaniu całej załogi, która pracując w trudnych realiach potrafiła wykorzystać własny potencjał i możliwości.

Te atuty leżały u podstaw kolejnej decyzji jaka została podjęta na szczeblu Rady Powiatu Lubelskiego. Uchwałą Nr 12/108/2011 Rady Powiatu Lubelskiego z dnia 30 listopada 2011 roku z dniem 3 kwietnia 2012 roku włączono do struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej numer 1 w Bełżycach Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki SP ZOZ w Bełżycach. Przejęte aktywa wynosiły 9,2 mln złotych, ale jednocześnie sukcesja zobowiązań wynosiła 17,2 miliona złotych. Pracownicy przeszli do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bełżycach na mocy artykułu 23' kodeksu pracy. Przejęty Szpital ZOZ posiadał w swojej strukturze oddziały: chirurgiczny, chorób wewnętrznych, ginekologiczno - położniczy, noworodkowy, pediatryczny, rehabilitacyjny, zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy oraz niektóre poradnie specjalistyczne, które to weszły jako jednostki lub komórki organizacyjne do struktur SP ZOZ nr 1 w Bełżycach.

Rok 2012 był bardzo trudnym okresem dla zakładu. W tym czasie przejął on dodatkowo szpitalne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia: umowy z kontrahentami, identyfikował i spłacał zobowiązania, integrował niektóre komórki medyczne, dokonywał zamknięcia ksiąg rachunkowych szpitala oraz wprowadzał aktywa i pasywa do ksiąg rachunkowych SP ZOZ nr 1 w Bełżycach. Do końca roku 2012 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach zmniejszył przejęty dług o kwotę 3,9 miliona złotych. W latach 2013/2014 pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej około 120 tysięcy złotych spłaty kredytu, pożyczek z przyjętych zobowiązań utrzymana jest płynność finansowa zakładu.

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem w ramach, których świadczymy usługi medyczne dla ludności wykonywane są efektywnie i w nadwyżce. Realizując cele wyznaczone w planie strategicznym w obszarze unowocześniania bazy lokalowej i sprzętowej oraz podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych- zakupiono ambulans medyczny typu "B" na potrzeby transportu sanitarnego w POZ i ratownictwa. Ponadto wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku mieszczącego Wiejski Ośrodek Zdrowia w Radawczyku. Kolejne inwestycje to zakup sprzętu medycznego tj. respiratora stacjonarnego, aparatów RTG i EKG. Także w roku 2013 zintegrowano Stację Ratownictwa Medycznego w Bełżycach z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie wprowadzając nowoczesny system teleinformatyczny oraz łączność cyfrowo-radiową.

Mając na uwadze przystosowanie zakładów do rosnących wymagań jakości świadczonych usług medycznych ,przystąpiliśmy do prac zmierzających do spełnienia standardów akredytacyjnych ustalonych dla lecznictwa szpitalnego. Starania zakończyły się sukcesem. Certyfikat Akredytacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach pozyskał w roku 2014 z mocą obowiązywania na lata 2014/2017. W ten sposób minister zdrowia docenił umiejętność, fachowość naszego personelu. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu załogi udało się osiągnąć tak wiele w zakresie rozwijania usług zdrowotnych dla pacjentów i podnoszenia ich jakości. Jakość ta wyraża się w wyszkoleniu i kwalifikacjach personelu, zmodernizowanych obiektach, wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego i stosowaniu certyfikowanych procedur medycznych.

Mimo tych sukcesów zakład nadal musi się rozwijać. Dlatego wiele jeszcze przed nami, szczególnie w obszarze modernizacji bazy lokalowej szpitala. Modernizacja bazy lokalowej. Modernizacja bazy sprzętowej. Nowe zakresy świadczeń dla społeczeństwa. Aktywa i finanse zakładu w latach 2004 - 2014. Świadczenia medyczne obecnie realizowane przez zakład. Certyfikaty, tytuły i osiągnięcia zakładu w latach 2004 2014. Dziękujemy za uwagę.

 

 

Galeria Zdjęć 10 lat SPZOZ Nr 1 

 

SPZOZ Nr 1 Folder informacyjny