Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) 

POZ - to nazwa podstawowego, powszechnego elementu opieki zdrowotnej w Polsce, w ramach którego sprawujemy kompleksową opiekę nad tą częścią populacji, która dokona wyboru naszego lekarza rodzinnego. Tak zdeklarowanym pacjentom zapewniamy także opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz położnej. Oznacza to, że oprócz leczenia zapewniamy profilaktykę chorób, rehabilitację, a także orzekanie o stanie zdrowia.

logo

Pierwszym ogniwem tego systemu jest lekarz rodzinny, który ma za zadanie realizować podstawowe cele medycyny rodzinnej tj.: utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej poprzez stosowanie profilaktyki i leczenia najczęstszych schorzeń.

W swojej codziennej pracy, lekarz rodzinny, samodzielnie konsultuje zarówno dzieci jak i dorosłych niezależnie od powodu konsultacji, a w razie potrzeby współpracuje z lekarzami konsultantami pracującymi w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) oraz kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych (szpitale).

Lekarz rodzinny kieruje pacjenta do lekarza AOS lub do szpitala wtedy, gdy:

  • wyczerpał możliwości terapeutyczne i/lub diagnostyczne dostępne w POZ;
  • stan kliniczny pacjenta wymaga leczenia w warunkach szpitalnych.

Po konsultacji w AOS lub szpitalu każde kolejne skierowanie do innego specjalisty AOS lub szpitala a związane z pierwotnym skierowaniem lekarza POZ wystawiane jest przez lekarza AOS. Lekarz rodzinny, kierując pacjenta do lekarza AOS lub szpitala, załącza do skierowania wyniki badań potwierdzających wstępne rozpoznanie oraz dodatkowe informacje o pacjencie, takie jak lista przyjmowanych leków, skrót historii choroby, lista chorób przewlekłych, itp.

Ponieważ, w praktyce często, stosuje się zamiennie określenia "lekarz rodzinny" z "lekarz POZ" – mimo dużej między nimi różnicy – stosownym będzie wyjaśnić, że pierwsze jest określeniem wykształcenia, drugie jest określeniem funkcji. Lekarzem rodzinnym jest wyłącznie lekarz specjalista medycyny rodzinnej, podczas gdy lekarzem POZ nazywany jest każdy lekarz pracujący w Podstawowej Opiece Zdrowotnej a więc często także internista, pediatra, chirurg, ginekolog i każdy inny lekarz z lub bez specjalizacji, który z różnego powodu nabył uprawnienia do pracy w POZ.

Kolejna nieścisłość dotyczy określenia "lekarz pierwszego kontaktu". Z definicji "lekarz pierwszego kontaktu" to każdy lekarz, który jako pierwszy ma kontakt z pacjentem, np. lekarz pogotowia ratunkowego.