Najważniejsze wydarzenia w historii leczenia szpitalnego w Bełżycach.

Na początku lat 20-tych, ubiegłego wieku, samorząd Powiatu Lubelskiego zakupił od ówczesnych właścicieli (rodziny Zarańskich) budynki dawnego dworu. Zakup miał charakter celowy – w nim, dr Władysław Grażewicz rozpoczął świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego. Na patrona szpitala wybrano dr Wojciecha Oczko (1537 – 1599), lekarza nadwornego królów polskich Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy oraz autora pierwszych dzieł medycznych napisanych w języku polskim.

2k

 gzk

 

Przez około 90 lat swojego istnienia szpital przechodził różne losy – zmieniano jego sposób działania oraz sposób zorganizowania. Po likwidacji Powiatu Bełżyckiego zmienił też swoją siedzibę. W 1975 r. budynek, po byłym urzędzie, przekazano na cele służby zdrowia, a następnie przeprowadzono gruntowny remont polegający na przystosowaniu go do potrzeb szpitala. Do nowej siedziby przeniesiono oddziały: dziecięcy, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, a także pogotowie, izbę przyjęć, laboratorium, część administracji. W budynku dawnego szpitala przy ul. Szpitalnej pozostał od­dział internistyczny (do roku 1999).

 

 7k

Do końca 1998 roku szpital działał w strukturze SP ZOZ w Bełżycach jako jednostka państwowa podlegającą Wojewodzie Lubelskiemu. Od styczna 1999 r. organem założycielskim jest Powiat Lubelski.

Z dniem 1 lipca 2004 roku SP ZOZ w Bełżycach zostaje podzielony na dwa odrębne podmioty. Po tej dacie szpital prowadzi działalność leczniczą jako Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki SP ZOZ w Bełżycach. Zakres świadczonych przez niego usług medycznych obejmował (miedzy innymi): lecznictwo szpitalne (w tym Oddział Dziecięcy), opiekę długoterminową, rehabilitację, nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską, anestezjologię i diagnostykę. W roku 2005 zakończono rozbudowę szpitala i do jego nowej części przeniesiono także Oddział Dziecięcy, zapewniając ty samym nowoczesną bazę lokalowa dla najmłodszych pacjentów.

Problemy finansowe – znaczne zadłużenie – leżały u podstaw kolejnej bardzo ważnej decyzji w historii szpitala. Na mocy uchwały Nr XII/108/2011 Rady Powiatu Lubelskiego z dnia 30 listopada 2011 r. – z dniem 3 kwietnia 2012 r. szpital został przejęty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej NR 1 w Bełżycach i przestał funkcjonować jak samodzielny podmiot.

 

4k